Επαγγελματικός Χώρος- Αρχιτεκτονική μελέτη και κατασκευή του επαγγελματικού χώρου στην Αθήνα